Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.3majfason.pl jest firma 3maj Fason  z siedzibą : ul.Jaracza 23 33-100 Tarnów , na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa NIP 8733001614 

2. Zawarty w witrynie internetowej www.3majfason.pl katalog produktów wraz z informacjami o nich oraz zdjęciami stanowi jedynie prezentację produktów i rozumiany powinien być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna na warunkach określonych w witrynie.

Zamówienia
3. Zamówienia mogą składać przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Złożone przez odwiedzającego witrynę klienta zamówienie, spełniające określone w niniejszym regulaminie warunki stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, złożenie zamówienia obejmuje rejestrację - założenie konta klienta, w toku którego klient podaje swoje dane osobowe i adresowe, numer telefonu i adres e-mail a następnie wskazanie zamawianych produktów oraz określenie sposobu zapłaty.

6. Można złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w systemie sklepu wybierając tryb „zamówienie jako gość”. Podawanie swojego adresu e-mail w takim przypadku jakkolwiek pożądane, nie jest obowiązkowe.

7. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz ich akceptację.

8. Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej składać można codziennie przez całą dobę. W szczególnych przypadkach można składać zamówienia telefonicznie w każdym dniu roboczym w godzinach od 10 do 20, pod numerem +48 790 333 878 

9. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie niewłaściwego numeru telefonu upoważnia sprzedawcę do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Ceny i płatności
10. Sprzedawca przy prezentowanych na stronach internetowych produktach podaje ich ceny obejmujące podatek od towarów i usług (ceny brutto). Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

11. Preferowaną formą płatności jest przelew na rachunek sprzedawcy w banku KBS 10 85910007 0300 0294 6573 0001

Potwierdzenie zamówienia
13. Przyjęcie zamówienia następuje przez jego potwierdzenie na podany przez klienta przy rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza przyjęcie oferty i stanowi dowód zawarcia umowy.

14. Przyjęcie zamówienia złożonego w trybie „jako gość” następuje z chwilą powierzenia przesyłki przewoźnikowi.

15. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14 są rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i w święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

16. O zamiarze zmiany zamówienia klient poinformuje sprzedawcę telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie, przy uwzględnieniu stanu realizacji zamówienia (statusu zamówienia).

17. W wyjątkowych przypadkach niedostępności towaru, klient będzie o takim fakcie poinformowany telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie. Klientowi w przypadkach takich służy prawo odstąpienia od umowy.

18. Zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

19. Sprzedaż produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona następuje według kolejności zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

20. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje w najkrótszym w miarę możliwości czasie, najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem kolejnego punktu niniejszego regulaminu

21. Jeżeli płatność z tytułu sprzedaży realizowana jest przelewem, realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemów płatności Dotpay.pl, Płatności.pl, PolCard.pl, Przelewy24.pl lub eCard.pl, realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

22. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem DPD. Do przesyłki dołączana jest faktura i inne właściwe dokumenty (instrukcje, gwarancje).

23. Koszty przesyłki, jeżeli z uwagi na właściwości produktów, ich wagę lub mnogość nie jest możliwym zapakowanie ich do jednej paczki, wówczas przesyłka składa się z większej liczby paczek, co powoduje podwyższenie kosztów przesyłki odpowiednio do ilości paczek. O konieczności dopłaty klient zostanie poinformowany telefonicznie.

24. Przesyłki w paczkach, których waga przekracza 30 kg oraz przesyłki paletowe realizowane są według telefonicznych uzgodnień stron.

Odbiór
26. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

Reklamacje i zwroty
27. Reklamacje z tytułu jakości klient przesyła na piśmie na adres sprzedawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady produktu. Nie dotyczy to produktów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji. Zasady postępowania w takich przypadkach określają przepisy zawarte w karcie gwarancyjnej.

28. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa (osoba fizyczna, która nabyła towar w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru. W przypadku takim klient jest obowiązany zwrócić towar sprzedawcy , w stanie kompletnym i bez śladów używania. Koszty dostawy oraz zwrotu ponosi klient. Zwrot ceny produktu nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Ochrona danych osobowych
29. Dane osobowe klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskane dane służą wyłącznie realizacji zobowiązań sprzedawcy wobec klienta i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia.

Postanowienia końcowe
30. Zawarte w witrynie opisy produktów pochodzą od ich producentów W przypadku umieszczenia przez producenta informacji nieprawdziwej dotyczącej cech produktu lub zagrożenia produktem Sprzedawca na każde żądanie Klienta obowiązany jest przekazać Klientowi wszelkie niezbędne informacje będące w jego posiadaniu odnoszące się do takiego producenta

31.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu jednakże zmiana taka nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.